Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PAT SKI Kelas 7 Semester 2 Plus Kunci Jawaban dan Pembahasan


I. Pilihlah jawaban yang paling tepat diantara pilihan jawaban A, B, C atau D dengan cara menghitamkan lingkaran ( • ) pada lembar jawaban tersedia ! 

1. Pada masa Jahiliyah terjadi penyimpangan ajaran Nabi Ibrahim as, sehingga mereka menyembah berhala. Adapun faktor yang bukan termasuk penyebab penyimpangan tersebut adalah .... 

A. mereka tidak membutuhkan Tuhan

B. kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa

C. adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan 

D. rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain diluar Tuhan 

Jawaban: C


2. Salah satu contoh keberhasilan misi dakwah Nabi Muhammad SAW rahmat bagi alam semesta adalah menghilangkan . . .  

A. manusia yang masuk Islam dijamin masuk surga

B. adanya perayaan maulid Nabi setiap tahun

C. terwujudnya negara-negara Islam di Timur tengah

D. kebiasaan masyarakat Arab yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup

Jawaban: D


3. Berikut ini yang tidak termasuk suri tauladan dari pribadi Rasululloh SAW dalam perjuangannya menghadapi masyarakat Mekah adalah . . .  

A. kesabaran yang luar biasa

B. kerja keras dan sungguh-sungguh

C. menggunakan segala cara dalam berjuang

D. pemaaf dan tidak pendendam

Jawaban: C


4. Penghinaan ancaman dan siksaan secara bertubi-tubi dilakukan oleh Kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada pengikutnya. Diantara sahabat beliau ada yang disiksa kemudian  dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu lalu dicambuk dan ditindih batu besar.  

Sahabat Nabi Muhammad Saw yang menerima penyiksaan tersebut adalah….

A. Abu Ammar bin Yasir

B. Bilal bin Rabbah

C. Zamirah

D. Hibah

Jawaban: B


5. Peperangan pertama umat Islam dengan kafir Quraisy sebelum Fathu Mekkah adalah ....

A. Perang Uhud

B. Perang Khandaq

C. Perang Badar

D. Perang Khaibar

Jawaban: C


6. Penduduk Mekah yang mengikuti Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah disebut . . .

A. Kaum Muhajirin

B. Kaum muslimin

C. Kaum Anshar

D. Kaum Munafik

Jawaban: A


7. Salah satu kemajuan yang dicapai oleh Nabi SAW dan para sahabat di Madinah pada bidang ekonomi adalah . . .  

A. membangun berbagai macam tempat usaha yang dapat meramaikan kegiatan ekonomi

B. membangun pasar yang mandiri dan meletakkan dasar-dasar ekonomi yang Islami

C. membangun pabrik-pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja

D. membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan kewirausahaan

Jawaban: B


8. Setibanya di Madinah, Rasulullah disambut oleh kaum Muhajirin dan Anshor, kaum Anshor antusias menawarkan kepada Rasulullah untuk tinggal dirumahnya tetapi Rasulullah memutuskan  membangun Masjid di tanah milik dua anak yatim yang bernama .… 

A. Hasan Husain

B. Umar Amir

C. Jamal Jamil

D. Sahal Suhail

Jawaban: D


9. Berikut ini yang bukan termasuk agama/kepercayaan yang dianut penduduk Madinah adalah….

A. Yahudi

B. Pagan

C. Nasrani

D. Ashobiyah

Jawaban: D


10.Kaum Muhajirin datang ke Madinah secara sembunyi-sembunyi dengan meningglkan harta benda mereka di Makkah. Untuk mengangkat derajat perekonomian kaum Muhajirin tersebut maka Nabi  Muhammad SAW mengambil tindakan secara.... 

A. memberi lahan pertanian/ perkebunan kepada kaum Muhajirin

B. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar

C. menganjurkan kaum Muhajirin menikahi wanita Anshar

D. mengadakan kerjasama perdagangan dengan Yahudi di Madinah

Jawaban: A


11. Seorang sahabat yang megusulkan adanya pertahanan umat Islam berupa parit besar dalam perang khandaq adalah…. 

A. Salman Ats-tsauri

B. Salman Al-Farisi

C. Umar bin Khattab

D. Zaid bin Haritsah

Jawaban: B


12. Masyarakat Madinah terdiri dari beberapa macam suku dan agama, untuk menghindari perselisihan antara kaum muslim dan Yahudi maka Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian yang disebut…. 

A. Perjanjian Aqobah I

B. Perjanjian Aqobah II

C. Piagam Madinah

D. Perjanjian Hudaibiyah

Jawaban: C


13. Makna yang terkandung dari khutbah nabi Muhammad SAW pada saat haji wada’ adalah….

A. rosulullah akan wafat

B. rosulullah akan tinggal di madinah

C. tugas nabi muhammad saw sebagai nabi dan rosul akan selesai

D. pentingnya perdamaian persaudaraan yang harus dilandasi keimanan kepada Allah SWT

Jawaban: D


14. Di bawah ini yang bukan termasuk keteladanan yang dapat diambil dari perjuangan Nabi Muhammad dalam menghadapi masyarakat Madinah adalah…. 

A. semangat yang tinggi dalam berdakwah

B. mensyiarkan islam ke sebagian kaum anshar

C. menjalin persaudaraan dan silaturahmi

D. berdakwah dengan sabar dan tabah

Jawaban: B


15. Para Pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw dinamakan.... 

A. Khulafaurrasyidin

B. Dinasti Umayyah

C. Dinasti Abbasiyah

D. Dinasti Al Ayyubiyah

Jawaban: A


16. Sikap keteladanan Kholifah Abu Bakar dalam menegakkan kebenaran selalu dengan musyawarah. Hikmah yang dipetik dalam keadilan adalah .... 

A. selalu mementingkan orang kafir quraisy

B. hidup sederhana penuh keyakinan

C. keputusan diputuskan dengan bersama-sama

D. kebijakan keputusan secara otoriter

Jawaban: C


17. Di bawah ini yang bukan termasuk para pemberontak pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq ....

A. Musailamah Al Khazzab

B. Saj’ah

C. Thuaihah bin Khuwailid

D. Aswad Al Bahri

Jawaban: D


18. Aktor penting dalam pemberantasan dan gerakan pemurtadan dan Nabi palsu adalah....

A. Khalid bin Walid

B. Abu Bakar Ash- Shidiq

C. Amir bin Ash

D. Umar bin Khattab

Jawaban: C


19. Proses pengangkatan Abu Bakar as Shidiq sebagai Khalifah melalui sistem ...

A. penunjukan langsung

B. musyawarah

C. pemilihan umum

D. pengangkatan langsung

Jawaban: B


20. Di bawah ini yang bukan termasuk sahabat yang memiliki gelar khulafaurrasyidin adalah ....

A. Umar bin Khattab

B. Ali bin Abi Thalib

C. Utsman bin Affan

D. Muawiyah bin Abi Sufyan

Jawaban: D


21. Alasan Abu Bakar mendapatkan gelas As-Shiddiq dari Nabi adalah….

A. selalu benar dalam ucapan dan perbuatan

B. membenarkan adanya peristiwa isro` mi`roj

C. membenarkan adanya peristiwa nuzulul quran

D. selalu membenarkan ajaran islam dengan penuh keyakinan

Jawaban: B


22. Semasa kepemimpinan khalifah Abu Bakar mencapai kemajuan dan manfaat untuk kehidupan sekarang, sebelum mengambil keputusan beliau selalu mengadakan…. 

A. debat

B. otoriter

C. voting

D. musyawarah

Jawaban: D


23. Pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar muncul kelompok orang-orang yang murtad, enggan membayar zakat dan ada yang mengaku sebagai nabi. Terhadap kelompok- kelompok  ini khalifah abu bakar bersikap tegas dengan memerangi mereka. Dari kisah ini dapat  disimpulkan bahwa…. 

A. Islam agama yang mengajarkan kekerasan melalui peperangan terhadap para pembangkang

B. Islam disebarluaskan dengan cara damai, peperangan dilakukan jika kondisi terpaksa

C. Pemerintahan Islam ditegakkan di atas dukungan Negara-negara bawahannya

D. Pemerintah Islam ditentukan oleh jumlah pasukan perang dan perlengkapan  persenjataannya

Jawaban: B


24. Setelah masuk Islam Umar bin khattab bersikap tegas dank eras kepada Kafir Quraisy,dengan watak tersebut Umar bin Khattab menjadi pembela utama umat Islam, sehingga Nabi  Muhammad saw memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan…. 

A. Dzunnurrain : pemilik dua cahaya

B. Al-Faruq : Pembeda

C. Al-Haqq : kebenaran

D. Al-Bayan : penjelas

Jawaban: B


25. Pernyataan yang tepat tentang bagaimana cara Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah adalah …. 

A. melalui tim formatur

B. atas persetujuan mayoritas kaum muslim

C. sesuai persetujuan kaum muhajirin dan ansor

D. surat wasiat khalifah abu bakar yang dituliskan oleh Usman bin Affan

Jawaban: D


26. Khalifah Usman bin Affan diangkat melalui tim formatur yang diketuai oleh ….

A. Abdullah bin Ubay

B. Abdurrahman bin Auf

C. Abu Abdillah Umar

D. Abdurrahman bin Muljam

Jawaban: B


27. Karena desakan mayoritas oleh kaum muslimin akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepatnya pada tanggal …. 

A. 23 Maret 656 M

B. 23 Juni 566 M

C. 23 Juni 656 M

D. 23 Juni 567 M

Jawaban: B


28. Masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab adalah tahun….

A. 10 – 13 H

B. 23 – 33 H

C. 23 – 35 H

D. 13 -23 H

Jawaban: C


29. Dalam bidang pemerintahan, Dinasti Umayyah menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda dengan kekhalifahan sebelumnya. Yaitu sistem pemerintahan…. 

A. Demokrasi

B. Monarchi

C. Sentralistik

D. Otoriter

Jawaban: B


30. Khalifah Umar bin Abdul azis dikenal sebagai khalifah yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Diantara kebijakannya adalah dia mengembalikan harta yang diambil oleh pejabat  sebelumnya secara dhalim dan diserahkan kepada…. 

A. baitul maal

B. pemilik asalnya

C. kaum fakir miskin

D. diwan al Kharajj

Jawaban: A


31. Khalifah Umar bin Abdul Azis merasa khawatir akan terjadi hilangnya hadits-hadits karena dengan meninggalnya para ulama di medan pertempuran, sehingga beliau memerintahkan  untuk mengumpukan hadits kepada gubernur Madinah yang bernama .... 

A. Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm

B. Imam Bukhari

C. Abu Bakar ash Shidiq

D. Imam Muslim

Jawaban: A


32. Khalifah Umar bin Abdul Azis enggan menggunakan fasilitas Negara untuk keperluan pribadi, meskipun hanya sekedar mencium bau aroma mimyak wangi. Hal ini menggambarkan bahwa  beliau memiliki sifat…. 

A. tawakal

B. wara

C. tawadhu

D. zuhud

Jawaban: D


33. Seorang ahli tafsir pada masa bani Umayyah yang menolak untuk menafsirkan beberapa ayat Al Qur’an adalah .... 

A. Mujahid bin Jubair

B. Hasan al Basry

C. Said bin Jubair

D. Ikrimah Maula Ibnu Abbas

Jawaban: C


34. Berikut ini yang termasuk ulama tabi’in Fiqih pada masa dinasti Umayyah dan juga seorang guru Abu Hanifah adalah .... 

A. Said bin Musayab

B. Hamad bin Abu Sulaiman

C. Hasan Basri

D. Amir bin Syurahbil as Sya’by

Jawaban: B


35. Beliau adalah putra seorang hamba sahaya Ummu Salamah dan seorang yang mengenalkan kepada umatnya bahwa Tasawuf dapat melatih jiwa/hati memiliki sifat-sifat zuhud bernama  

.... . .

A. Said bin Musayyab

B. An-Nasa’i

C. Sufyan Ats Tsauri

D. Hasan al Basri

Jawaban: B


36. Al Kitab adalah buku yang sampai saat ini masih termashur berisi tentang pokok-pokok kaidah bahasa Arab merupakan hasil karya seorang ahli bahasa pada masa dinasti Umayyah  bernama.... . 

A. Sibawaihi

B. Nu’man bin Basyir

C. Qays bin Mulawah

D. Said bin Zubair

Jawaban: A


37. Perkembangan ilmu sejarah dan Geografi pada masa Dinasti Umayyah ditandai dengan munculnya seorang ahli sejarah yang menulis tentang sejarah “ raja-raja masa lalu” yaitu . . .  

A. Shuhara Abdi

B. Nu’man bin Basyir

C. Ubaid bin Syariyah al Jurhum

D. Sibawahi

Jawaban: D


38. Berikut ini yang bukan merupakan usaha-usaha pemerintah Dinasti Umayyah untuk mengembangkan ilmu kedokteran adalah . . .  

A. khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk malakukan riset

B. meminta bantuan/mendatangkan para dokter dari Persia

C. menterjemahkan buku-buku ilmu kedokteran

D. membuat saluran irigasi yang modern

Jawaban: D


39. Nama-nama ilmuwan muslim dinasti Umayyah

1. Imam Bukhari 4. Umar bin Abdul AZIS

2. Imam Muslim 5. An-Nasa’i

3. Imam Syafi’i 6. Imam Abu Hanbali

Berikut ini yang termasuk tokoh penyusun kutubus Sittah adalah . . .

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. 1, 2, 5

D. 3, 5, 6

Jawaban: C


40. Kerja keras para ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan masa dinasti Umayyah telah memberikan sumbangan keteladanan bagi generasi muslim saat ini melalui…. 

A. menjadi ulama yang produktif

B. menjadi ulama yang materialis

C. kiprahnya dalam intern rumah tangga

D. sikap dan perbuatan yang arogan

Jawaban: A


II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat !

41. Jelaskan 4 hambatan dan gangguan dari kafir Quraisy yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah! 

Jawaban:
Hambatan dan rintangan yang di hadapi rasulullah Saw dalam berdakwah diantaranya sebagai berikut:
- Penghinaan dan ancaman kepada rasulullah Saw
- Penghinaan dan ancaman kepada pengikutnya
- Bujukan harta dan wanita
- Membujuk bertukar sesembahan
- Memprovokasi paman Nabi Saw
- Menghasut masyarakat Mekkah
- Memepengaruhi pimpinan Negara tetangga
- Pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Mutholib


42. Tuliskan 3 hal yang menjadi prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah!

Jawaban:
Membangun masjid, Mempersaudarakan kaum muslimin (muhajirin dan Anshar), dan Membuat perjanian dengan Yahudi di Madinah


43. Perhatikan data berikut, kemudian kelompokkan sesuai dengan prestasinya dari masing-masing keempat khulafaurrasyidin ! 

a. Membenahi baitul mal

b. menetapkan kalender Hijriyah

c. mengganti pegawai-pegawai yang kurang cakap

d. membukukan alqur’an dan memperbanyak mushaf Alquran

e. memerangi nabi palsu

f. merenovasi masjid Nabawi

g. menata administrasi dan keuangan pemerintah

h. kondifikasi (mengumpulkan) ayat-ayat Alquran yang masih berserakan

Jawaban:
Prestasi Khulafaurrasyidin :
a. Abu Bakar Ash Siddiq : memerangi nabi palsu ; kodifikasi (mengumpulkan ) ayat-ayat Alquran yang masih berserakan
b. Umar bin Khattab : menata administrasi dan keuangan pemerintah; menetapkan kalender hijriah
c. Usman bin Affan : merenovasi masjid Nabawi; membukukan Alquran dan memperbanyak mushaf Alquran
d. Ali bin Abi Thalib : membenahi baitulmaal; mengganti pegawai-pegawai yang kurang cakap


44. Sebutkan 3 karakter Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin DinastiUmayyah !

Jawaban:
Karakter Umar bin Abdul Azis adalah :
a. Rasa takut kepada Allah
b. Wara’
c. Zuhud
d. Tawadhu’
e. Adil
f. Sabar


45. Jelaskan 3 faktor kemunduran Dinasti Umayyah!

Jawaban:
Faktor- faktor kemunduran Dinasti Umayyah
a. Terjadi pertentangan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan
b. Kekecewaan kelompok Mawali terhadap pemerintahan Umayyah
c. Konflik politik yang berkepanjangan
d. Lemahnya pemerintahan
e. Munculnya kekuatan baru di bawah pimpinan Abu Abbas